La salut

0 comentarios
Web sobre biologia i salut amb experiments de laboratori (a Activitats).

Apunts de Bio i Geo (Batxillerat)

0 comentarios
Apunts molt complerts sobre Bio i Geo al Batxillerat fets pel centre IES Rayuela de Madrid (en castellà).

La cèl.lula

0 comentarios
Web molt interessant per a Biologia Cel.lular amb autoavaluacions, microfotografies, ... per a Batxillerat.

Flora i Fauna

0 comentarios
Pàgina amb molta informació sobre fauna Espanyola, sobretot marina.

Echaleunamanoalmedioambiente

0 comentarios
Tot i ser una web comercial, s'hi poden trobar informacions, recursos i notícies prou interessants sobre les bosses de plàstic i el medi ambient.

Els invertebrats

0 comentarios
Informació bàsica amb imatges d'invertebrats.

Environmental Graffiti

0 comentarios
Una manera divertida i interessant d'entendre l'ecologia i el medi ambient. En anglès:

Els animals

0 comentarios

Competències bàsiques

0 comentarios

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Desenvolupa les capacitats per saber comunicar oralment, per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació, amb la gestió de la diversitat de llengües, amb l'ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions.

2. Competència artística i cultural
Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi.

3. Tractament de la informació i competència digital
Incorpora diferents habilitats que van des de l'accés a la informació fins a la seva transmissió, incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.

4. Competència matemàtica
Implica l'habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d'expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus d'informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social.

5. Competència d'aprendre a aprendre
Aprendre a aprendre implica disposar d'habilitats per conduir el propi aprenentatge i, per tant, ésser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma d'acord amb els propis objectius i necessitats.

6. Competència d'autonomia i iniciativa personal
Es refereix a l'adquisició de la consciència i aplicació d'un conjunt de valors i actituds personal interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix i l'autoestima, la creativitat, l'autocrítica, el control emocional, la capacitat d'elegir, de calcular riscos i d'afrontar problemes.

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Actualitza el conjunt de competències per fer un ús responsable dels recursos naturals, tenir cura del medi ambient, realitzar un consum racional i responsable i protegir la salut individual i col·lectiva com elements clau de la qualitat de vida de les persones.

Entrevista a Neus Sanmartí:
Ser competent en el coneixement i la interacció amb el món físic vol dir, avui en dia, saber-se fer preguntes, tenir iniciativa pròpia per saber buscar la informació i analitzar-la críticament. Cal replantejar què ensenyar i com ensenyar. És necessari transmetre models teòrics que serveixin per resoldre problemes, ensenyar a argumentar, a treballar en equip. Això implica introduir canvis metodològics. També és convenient introduir canvis en la formació permanent de manera que la discussió i la reflexió es converteixin en els elements bàsics de la pràctica docent.

8. Competència social i ciutadana
Fa possible comprendre la realitat social en què es viu, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, així com comprometre's a contribuir en la seva millora.

Energia eòlica

0 comentarios
Web molt interessant sobre l'energia eòlica.
Instruccions per a la construcció d'aerogeneradors a l'aula.
Nivell ESO
Nivel Batxillerat